Dowiedz się więcej

Faktoring jest polecany na każdym etapie prowadzenia działalności w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak również zabezpieczenia się przed brakiem płatności przez kontrahentów. Skierowany jest do podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Nawet najmniejsze firmy mogą z niego swobodnie korzystać.

Faktorant – podmiot gospodarczy korzystający z usług faktoringowych. Podmiot dokonujący obrotu handlowego, sprzedający faktury z odroczonym terminem płatności do Faktora.

Faktoring Pełny*, z przejęciem ryzyka, bez regresu – służy do poprawienia płynności finansowej w sytuacji, gdy chcemy nie tylko dokonać sprzedaży należności (wierzytelności), ale również zabezpieczyć się na wypadek braku płatności ze strony klienta. Faktor w 24 godziny od sprzedaży należności wypłaca gotówkę na rachunek przedsiębiorstwa, którą można dysponować w dowolny sposób. Decydując się na faktoring bez regresu, nie musimy się martwić czy kontrahent zapłaci. Dodatkowo Faktor wspomaga przedsiębiorstwo w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrahenta i wraz z ubezpieczeniem należności przyznawany jest kredyt kupiecki. Ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje na siebie faktor na podstawie zawartej umowy faktoringowej wykorzystując zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia należności handlowych.

Faktoring Niepełny*, bez przejęcia ryzyka, z regresem – służy do poprawienia płynności finansowej w sytuacji, gdy mamy 100% pewność, że nasz kontrahent jest wypłacalny. Sprzedaż należności (wierzytelności) skutkuje uzyskaniem gotówki na dowolny cel w terminie do 24 godzin od sprzedaży faktur do Faktora. Odpowiedzialność za wypłacalność kontrahenta ponosi sprzedawca należności.

Faktoring Odwrotny** – Służy do zapłaty przez Faktora na podstawie faktury zobowiązań przedsiębiorstwa wynikających z zakupu towarów. W tym wariancie to Faktor dokonuje płatności na rachunek dostawcy a fakturę do wykupu przekazuje odbiorca. W praktyce, składając zamówienie u dostawcy, wystawia on fakturę i dostarcza produkt zamawiającemu. Następnie odbiorca produktu, czyli faktorant (dłużnik) przedstawia fakturę do wykupu faktorowi, który płaci dostawcy całość kwoty. Później kwotę wykupu wraz z odsetkami faktorant spłaca faktorowi w określonym w Umowie terminie.

Warto rozważyć faktoring bez regresu, czyli sprzedaż należności z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

*Produkt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych bez ograniczenia progu przychodowego.

**Faktoring odwrotny jest produktem przeznaczonym dla podmiotów gospodarczych z segmentu średnich i dużych przedsiębiorstw.

Posiadamy bogatą ofertę rynkową, dzięki czemu dotarcie do usług jest wyjątkowo łatwe, szybkie i korzystne.

Rynek usług faktoringowych rozwija się w bardzo szybkim tempie, oferta dostosowywana jest do potrzeb przedsiębiorstw. W przypadku finansowania pojedynczych faktur, można sfinansować faktury już od wartości 700 zł.

Co możesz
zyskać dzięki nam?

• Faktoring uwalnia dodatkowe środki finansowe podobnie jak kredyt bankowy

• Faktoring jest prostszy do uzyskania niż kredyt bankowy

• Faktoring należności nie wymaga dodatkowych twardych zabezpieczeń.

Usługa faktoringu to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

• Sprzedają towary lub usługi dla firm z odroczonym terminem płatności

• Współpracują z gronem stałych odbiorców

• Szukają elastycznych źródeł finansowania

• Chcą wejść na nowe zagraniczne rynki